UPSI di hatiku

Sample text

Social Icons

Sample Text

14 May 2012

~~MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK~~

1.      PENGENALAN
Psikologi Pendidikan ialah penggabungan bidang psikologi dan pendidikan, iaitu kajian saintifik terhadap tingkah laku murid dalam situasi pendidikan. Aspek-aspek psikologi dalam kajian meliputi tingkahlaku murid terhadap segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam situasi bilik  darjah. Atan Long (1976) menghuraikan psikologi pendidikan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku pelajar dalam suasana pembelajaran dalam bilik darjah .Smith ( 1978)menjelaskan psikologi pendidikan sebagai kajian saintifik terhadap tingkah laku dalam pendidikan, termasuk prinsip-prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Slavin (1991) menyatakan psikologi pendidikan ialah kajian tentang murid,pengajaran dan pembelajaran yang mengfokuskan proses -proses pengetahuan kemahiran nilai dan sikap dialihkan daripada guru kepada murid dalam bilik darjah termasuk aplikasi prinsip- prinsip psikologi dalam pengajaran .Ilmu psikologi merangkumi pelbagai topik yang boleh diaplikasikan di dalam berbagai- bagai bidang khasnya bidang pendidikan seperti pemikiran dan tingkah laku manusia terhadap pembelajaran.Kebanyakan teori berlandaskan hipotesis yang mengandungi andaian-andaian berdasarkan daripada perhatian atau pengalaman yang serupa.Hipotesis merupakan andaian-andaian yang belum dapat dibuktikan, manakala teori merupakan definisi yang di bentuk daripada kajian saintifik.
Psikologi pendidikan ialah satu disiplin ilmu yang mengkaji tingkahlaku murid dnganaplikasi prinsip-prinsip psikologi ke atas segala aktiviti pengajaran dan pembelajarandalam situasi bilik darjah .Menurut Banks dan Thompson (1995) psikologi adalah pengetahuan mengenai kajian tingkah laku manusia dan pendidikan adalah profesion yang mengkaji dan membina metodologi dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.


2.      MASALAH PEMBELAJARAN
2.1 KESUKARAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT
2.1.1 Definisi
Pengetahuan matematik boleh dikategorikan dalam lima jenis iaitu fakta, algoritma, konsep, hubungan antara konsep dan penyelesaian masalah.Penyelesaian masalah merupakan satu aspek yang sangat penting dan merupakan objektif utama dalam pembelajaran matematik. Ia
juga merupakan bentuk pembelajaran pada tahap yang tertinggi (Gagne, 1985). Pelajar diharapkan dapat membina pengetahuan dan kemahiran baru melalui proses penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kurikulum matematik serta mengaplikasikan pelbagai strategi penyelesaian masalah matematik dalam konteks yang berbeza. Masalah matematik berayat sememangnya merupakan komponen penting dalam kurikulum matematik  KBSR. Menurut Lim (1982, dalam Lim Beng Tin, 2000) dalam kajiannya mendapati pelajar menghadapi kesukaran dalam masalah matematik yang dinyatakan dengan perkataan berbanding masalah yang melibatkan simbol dan angka. Kesulitan ini mungkin merupakan sebab
mengapa mereka kurang berjaya dalam matematik. Menurut artikel yang di tulis oleh David Tall dan /mohamad Rashidi Razali (1991), kesukaran mempelajari matematik yang dihadapi oleh pelajar yang kurang berkebolehan (koordinasi proses mental) adalah lebih tinggi daripada pelajar yang berkebolehan (manipulasi konsep mental).

 Segolongan pelajar yang lemah pula tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat atau maklumat kepada persamaan atau ketaksamaan matematikk yang betul untuk membuat pengiraan yang selanjutnya. Dalam mempelajari simbol-simbol, tatatanda dan istilah-istilah matematik, seseorang pelajar seolah-olah menghadapi sesuatu situasi pembelajaran bahasa asing (Radatz, 1979). Sebahagian tatatanda matematik telah menimbulkan kesukaran intrinsik. Terdapat juga pelajar yang tidak memahami kehendak soalan. Maka ini mengakibatkan mereka menggunakan peraturan-peraturan atau strategi penyelesaian yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan tersebut. Kelemahan daya berfikir menjadi punca kelemahan pelajar bumiputera dalam matematik. Tidak dapat di nafikan bahawa mata pelajaran matematik memerlukan kuasa pemikiran kognitif yang tinggi dan perlu dimiliki oleh pelajar. Juga penguasaan kemahiran matematik adalah penting bagi pelajar menunjukkan inisiatif sendiri untuk membuat latihan dan menyelesaikan masalah matematik dari semasa ke semasa. Bahasa matematik juga menjadi kesulitan kepada pelajar. Bahasa matematik berbeza dengan bahasa biasa kerana ia mempunyai makna yang tersendiri dan di gunakan dalam konteks matematik yang tertentu. Di samping itu, banyak istilah matematik digunakan dalam kurikulum matematik tidak dapat di fahami oleh pelajar. Kekeliruan tentang istilah merupakan satu masalah yang di hadapi oleh pelajar yang menyebabkan mereka tidak dapat memahami maksud istilah tersebut.

2.1.2 Ciri-Ciri
Masalah ini sering dihadapi oleh pelajar sekolah rendah. Pelajar biasanya didapati kurang berminat untuk mencuba soalan penyelesaian masalah yang dianggap susah. Sikap negatif ini sering menjadi penghalang kepada pelajar untuk mencapai kejayaan dalam matematik. Menurut Polya (1957) penyelesaian masalah lazimnya dikaitkan dengan penggunaan matematik dalam situasi di mana prosedur penyelesaian tidak begitu nyata atau ketara. Pengajaran matematik di sekolah lebih menekankan kepada kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran. Murid-murid yang berpencapaian rendah menunjukkan perkembangan yang lambat dalam mendapat dan menggunakan pelbagai kemahiran matematik. Mereka juga mempunyai keupayaan yang terhad dalam pencapaian jika di bandingkan dengan rakan-rakan yang sebaya dengan mereka. Montague (1993) melaporkan bahawa murid yang berpencapaian rendha menghadapi kesukaran untuk memberi perhatian kepada langkah yang terlibat dalam pencapaian masalah. Kesukaran ini boleh membawa kepada ketidakupayaan murid untuk menyelesaiakan masalah yang melibatkan banyak langkah penyelesaian (multi step). Selain itu, murid yang berpencapaian rendah dalam matematik juga menghadapi kesukaran mengingat. Ini merupakan ketidakupayaan murid dalam menguruskan maklumat untuk penyimpanan. Kesukaran mengingat meghalang murid daripada menyimpan fakta dengan lama. Murid yang mempunyai masalah pembelajaran juga menunjukkan kesukaran dalam keupayaan visual-ruang. Mereka menghadapi masalah menulis dalam garis lurus, menggunakan garis nombor dan menentukan arah (Miller dan Mercer, 1997). Terdapat juga antara mereka yang menunjukkan kesukaran dalam penggunaan strategi kognitif dan metakognitif (Miller dan Mercer, 1997). Murid- murid ini menghadapi masalah matematik menentukan dan memilih strategi yang betul dalam menyelesaikan masalah. Mereka juga menghadapi masalah menguruskan maklumat, membuat perancangan, membuat pengesanan terhadap proses penyelesaian masalah dan membuat generalisasi kepada situasi yang serupa.


2.1.3 Penyebab Kepada Masalah

Guru-guru matematik di sekolah sering mengatakan bahawa pelajar menghadapi kesulitan apabila mereka dikehendaki menyelesaikan masalah matematik berayat berbanding soalan matematik berbentuk mekanikal. Adalah menjadi persoalan pula sama ada cara pendekatan yang didapati sama dan dapat membantu pelajar untuk menghadapi pelbagai penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian dan dalam mata pelajaran matematik. Cabaran ini dapat membantu guru-guru dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka dalam menyelesaikan masalah penyelesaian masalah di samping menarik minat mereka semula. Jika guru dapat mengenal pasti dan mendiagnos kelemahan pelajar di peringkat awal maka pemulihan dapat diberikan untuk memperbaiki kelemahan dan seterusnya dapat membantu pelajar menguasai kelemahan dan membina keyakinan serta minat mereka terhadap matematik khususnya.

Cara penyelesaian masalah tidak dapat dihafal seperti sifir atau menyelesaikan soalan-soalan bentuk mekanis. Ia perlu dilaksanakan secara sistematik dan berperingkat dengan melibatkan kefahaman konsep asas matematik yang dikuasai di tahap satu. Salah satu objektif pendidikan matematik sekolah rendah yang dinyatakan dalam KBSR ialah untuk membolehkan pelajar menyelesaikan masalah bercerita atau penyelesaian masalah dan penekanan diberi secara menyeluruh bagi semua tajuk kerana ia merupakan komponen penting dalam Kurikulum Matematik KBSR. Pelajar-pelajar telah mula didedahkan dengan unsur-unsur penyelesaian masalah atau masalah matematik berayat pada tahap satu.

Pelajar dikehendaki memilih operasi tambah, tolak, darab dan bahagi bergantung kepada arahan soalan yang melibatkan satu langkah penyelesaian sahaja. Kebanyakan dapat diperhatikan pelajar cukup berminat dalam mengikuti kelas matematik dan prestasi pencapaian pada tahap satu amat membanggakan dan ia mengambarkan bahawa mata pelajaran matematik pada saat itu amat menyeronokkan. Tidak lupa juga penekanan diberikan terhadap aspek kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis yang berteraskan penyelesaian masalah juga dimasukkan dalam sukatan pelajaran matematik. Pada tahap dua pula pelajar dikehendaki menyelesaikan masalah yang
memerlukan lebih daripada satu langkah penyelesaian. Strategi penyelesaian dengan memilih operasi yang betul sahaja mungkin tidak menepati arahan soalan kerana ia juga mungkin mempunyai dua langkah penyelesaian untuk menghasilkan penyelesaian yang sempurna. Maka kebanyakkan keseronokkan tadi akan berubah apabila minat pelajar mula berkurangan terhadap mata pelajaran matematik yang juga menghantui pelajar kepada bentuk soalan bertambah sukar bagi mereka. ‘Minat’ di sini bermaksud tertarik kepada matematik atau merasa ingin memberi perhatian kepadanya. Prestasi pelajar tahap dua juga kurang memuaskan berbanding dengan
tahap satu pelajar tersebut. Miller dan Mercer (1997) mengatakan murid yang menghadapi kesukaran mengingat akan memberi kesan kepada keupayaannya menyelesaikan masalah berayat dengan cara berikut:
i)                    Murid tidak berupaya menyimpan fakta-fakta matematik atau maklumat baru
ii)                  Murid tidak ingat langkah-langkah algoritma
iii)                Murid-murid menunjukkan kelemahan dalam ulang kaji pelajaran
iv)                Murid-murid menghadapi kesukaran menyatakan masa
v)                  Murid-murid menghadapi masalah menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu langkah.
Semua itu memberi kesan kepada kemahiran pengiraan dan penyelesaian masalah.

 

 
3.      KAJIAN KES

Kelemahan pelajar dalam mata pelajaran matematik sering menjadi tajuk perbincangan setiap lapisan masyarakat dan menjadi fokus utama media terutamanya  semasa keputusan peperiksaan diumumkan. Rata-rata mengatakan prestasi pelajar dalam menjawab soalan penyelesaian masalah amat rendah. Program Matematik KBSR bertujuan untuk membimbing pelajar menguasai kemahiran asas mengira empat operasi  iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Maka kandungan sukatan matematik KBSR adalah asas untuk pelajar menangani masalah kehidupan harian di samping persediaan mengikuti program matematik KBSM, (Mohd Khairuddin Mohd Taib, 1992). Kemahiran penyelesaian masalah dapat memupuk kemahiran berfikir, dan pelajar dapat menggunakannya untuk kegunaan harian serta untuk masa depan apabila telah mahir
atau menguasainya. Menurut Ng See Ngean (1983), pembelajaran penyelesaian masalah bukan bergantung kepada cara malahan lebih kepada pembelajaran strategi umum yang mementingkan latihan dalam pemikiran. Kajian masalah dan kesukaran pelajar peringkat pengajian tinggi dalam menyelesaikan masalah matematik berperkataan telah banyak dikaji seperti Clement (1980;1982), Stern (1993), Rudnitsky (1995), Noraini (1994) dan Hassan (1978). Namun begitu berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh pengkaji kajian mengenai masalah pelajar di peringkat pengajian tinggi dalam penyelesaian masalah matematik berperkataan masih kurang diberi perhatian. Selain itu, masalah matematik berperkataan ini sebenarnya tidak terhad dalam mata pelajaran matematik sahaja namun ia terdapat juga dalam matapelajaran lain contohnya kimia, fizik dan sebagainya. Ini kerana subjek-subjek tersebut perlu menggunakan matematik ketika melalui proses penyelesaian masalah. Kajian ini memberikan gambaran sebenar kesukaran yang dihadapai oleh pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik berperkataan secara kualitatif. Menurut Lim (1982,dalam Lim Beng Tin, 2000) dalam kajiannya mendapati pelajar menghadapi
kesukaran dalam masalah matematik yang dinyatakan dengan perkataan berbanding masalah yang melibatkan simbol dan angka. Kesulitan ini mungkin merupakan sebab mengapa mereka kurang berjaya dalam matematik. “Sebagai satu kajian sosial, Matematik bukan sahaja membincangkan alat-alat dan tatacara yang berkaitan dengan sistem-sistem nombor tetapi Matematik itu juga membicarakan masalah-masalah yang dialami oleh orang semasa cuba memahami dan membuat penyelarasan yang sesuai dengan semua jenis pengalaman yang
bersabit dengan kuantiti.” (Frank J. Swetz, Liew Su Tim, 1983).

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia , Datuk Abdul Rafie Mahat, mengatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah memerlukan kaedah yang sesuai supaya tidak menimbulkan rasa ‘takut’ di dalam diri pelajar.(Hairulazim,2002). Oleh itu, guru perlu bijak menggunakan kreativitinya serta inovatif dalam menyampaikan isi pengajaran terutamanya tentang penyelesaian masalah agar dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif. Kemahiran kognitif pelajar perlu dijana dengan baik agar mereka dapat menggunakan kemahiran yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah Matematik. Menurut Radatz (1979), perwakilan menggunakan simbol-simbol, tatatanda dan istilah-istilah Matematik merupakan ‘bahasa asing’ kepada pelajar kerana mereka perlu menghafal dan memahami simbol yang jarang digunakan dalam kehidupan mereka seharian. Matematik adalah mata pelajaran yang abstrak, maka pembentukan sesuatu konsep matematik tidak akan berjaya dengan kaedah penghafalan sahaja. Masalah sebegini mungkin tidak akan dihadapi oleh pelajar yang berada pada aras kebolehan yang tinggi. Namun bagi para pelajar ang berada pada aras kebolehan yang rendah,
mereka merasakan Matematik ini adalah sukar untuk dikuasai dan membosankan (Mohd Salahuddin Salleh, 2006). Stanic dan Kilpatrick, (1989), NCTM, (1989) mengatakan bahawa mendekati matematik melalui penyelesaian masalah dapat mencipta konteks yang mensimulasikan kehidupan nyata dan kerana matematik daripada memperlakukannya. Penyelesaian masalah menjadi fokus utama dalam matematik kerana, mereka berkata, itu meliputi kemahiran dan fungsi yang merupakan bahagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Kajian menunjukkan murid sekolah rendah belum berupaya menyelesaikan masalah matematik berayat walaupun mereka menguasai kemahiran menjalankan operasi secara prosedural (Mokhtar et al., 2001; Third International Mathematics and Science Study [TIMSS], 1999; Fatimah, 1999; Hassan, 1998; Mohd. Daud et al., 1997). Fenomena ini nampaknya secocok dengan kajian di luar negara seperti Verschaffel et al. (1999), Bransford et al. (1996), dan Hegarty et al. (1995) yang mendapati masalah matematik berayat menimbulkan banyak kesukaran dan kesilapan di kalangan murid peringkat awal persekolahan. Mayer (1985, 1987) mengusulkan empat peringkat yang harus dilalui oleh seseorang individu semasa penyelesaian masalah iaitu (1) menterjemahkan masalah, (2) mengintegrasi masalah, (3) merancang dan mencari strategi, dan (4) melaksanakan penyelesaian.


4.      TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
Menurut faham konstruktivis pengetahuan merupakan konstruksi (bentuk) dari orang yang mengenal sesuatu (skemata). Pengetahuan tidak boleh dipindahkan dari guru kepada orang lain, kerana setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru.  Seseorang yang belajar itu bererti membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif dan terus-menerus (Suparno, 1997).

Kontruksi bererti bersifat membangun, dalam konteks falsafah pendidikan, Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya moden.Konstruktivisme merupakan landasan berfikir pembelajaran konstektual iaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperti fakta-fakta, konsep, atau kaedah yang siap untuk di ambil dan di ingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut
Mahmud  (2001, dalam Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi, 2008 ), adalah perlu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah yang sesuai dapat digunakan dikalangan murid-murid yang lemah bagi menarik minat mereka dalam matapelajaran matematik. Dengan adanya maklumat ini juga dapatlah guru mengubahsuai kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka agar pelajar dapat mempelajari matematik dengan lebih seronokdan bermakna . Kaedah Konstruktivisme memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, khususnya di sekolah menengah. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru perlu mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah bentuk baru tentang sesuatu ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan Konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme berpendapat bahawa pembelajaran bermakna bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Manakala Nik Azis Nik Pa ( 1999 ) menerangkan bahawa Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Ini bermakna sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut, dan bukan suatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif dari luar. Rutherford dan Algren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara sama ada betul atau salah.Jika kefahaman dan pandangan diabaikan dan tidak diatasi, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan , mereka memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme dengan mengatakan bahawa pendidik
cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina
pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4.1 Scaffolding
Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada pelajar pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya (Slavin, 1997).  Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan memecahkan masalah.  Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan pelajar itu belajar sendiri. Ini merupakan teknik yang digunakan oleh seseorang yang memiliki kemahiran yang lebih untuk membantu seseorang yang kurang berpengetahuan. Pembelajaran dengan bantuan scaffolding memberi manfaat kepada pelajar yang lemah. Pendekatan melalui scaffolding memberi dua sumbangan, iaitu is menjadikan pelajar berminat untuk melibatkan diri dalam tugasan dengan efektif sehingga Berjaya. Pelajar dapat mengembangkan aktiviti-aktiviti dan pengalaman-pengalaman pembelajaran serta meningkatkan kadar keupayaan pembelajaran yang perlu di capai. Sumbangan kedua ialah ia dapat mengembangkan prestasi dan zon perkembangan proksimal pelajar. Zon perkembangan proksimal yang disarankan oleh Vygotsky menghubungkan perbezaan antara apa yang boleh dipelajari oleh pelajar tanpa bantuan dengan apa yang boleh dipelajari dengan bantuan guru atau rakan sebaya yang berkebolehan. Menurut Hartman (2002), tujuan guru mengajar berpandukan scaffolding adalah untuk pelajar menjadi seorang penyelesai masalah dan individu pembelajar yang bebas. Pendekatan ini mnejurus kepada konstruktivisme sosial yang disebut pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan  konstruktivisme sosial memandang kebenaran matematik tidak bersifat tepat dan mengidentifikasi matematik sebagai hasil dari pemecahan masalah dan pengajuan masalah (problem posing) oleh manusia (Ernest, 1991).  Dalam pembelajaran matematik, Cobb, Yackel dan Wood (1992) menyebutnya dengan   konstruktivisme sosio (socio-constructivism), pelajar berinteraksi dengan guru, dengan pelajar lainnya dan berdasarkan pada pengalaman tidak formal pelajar mengembangkan strategi-strategi  untuk memberi respon kepada  masalah yang diberikan. Pendekatan ini sesuai dengan masalah pembelajaran yang di hadapi pelajar. Menurut Roslina Radzali (2007)  kepercayaan pelajar yang naive tentang ciri penyelesaian masalah perlu diperbetulkan. Pelajar perlu diberi kesedaran, bimbingan dan pengalaman bahawa memahami konsep yang mendasari masalah adalah penting untuk berjaya dalam penyelesaian masalah matematik. Pelajar perlu diberikan pendedahan melalui latihan,  supaya mereka melihat masalah yang hendak  diselesaikan dari sudut prinsip asasnya dan tidak melihat masalah secara permukaan. Kesedaran mesti diberikan kepada pelajar bahawa tidak ada satu prosedur khusus tertentu, langkah demi langkah yang boleh menyelesaikan semua masalah matematik. Oleh itu menyemai kepercayaan yang betul tentang ciri penyelesaian masalah matematik adalah penting. Pendedahan kepada pelajar bahawa penyelesaian masalah matematik adalah melalui kefahaman yang jelas terhadap situasi masalah yang hendak diselesaikan, membuat gambaran mental dan kemudiannya membina perwakilan bagi masalah tersebut, mesti diamalkan.4.2 Pembelajaran Koperatif
Kerja dalam kumpulan adalah sesuai bagi murid yang mempunyai masalah pembelajaran seperti ini iaitu seperti tutor rakan sebaya dan pembelajaran koperatif. Ahli dalam kumpulan berkongsi maklumat dan bertanggungjawab dengan membantu satu sama lain (Meese, 2001;Rivera,1996). Pembelajaran koperatif memberi peluang kepada murid untuk mendekati sesuatu masalah dengan pelbagai cara (Effandi, 2003). Bagaimanapun, kerja kumpulan haruslah terancang dan guru perlu banyak membantu. Guru tidak boleh membiarkan murid begitu sahaja.  Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasnya ia menggalakkan pelajar belajar bersama-sama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koperatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Pembelajaran jenis ini juga merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah (1) saling bergantung antara satu sama lain secara positif (2) saling berinteraksi secara bersemuka (3) akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri (4) kemahiran koperatif, dan (5)pemprosesan kumpulan.
Terdapat beberapa kaedah pembelajaran koperatif seperti  (1) Kaedah Jigsaw II, (2) Kaedah STAD, (3) TAI (Team Assisted Individualization). Untuk menyelesaikan masalah pembelajaran ini, ketiga-tiga kaedah ini boleh di gunakan.4.2.1. Kaedah Jigsaw II
Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi ‘juru’ dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap ‘juru’ mengajar pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan ‘juru’ dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untuk menjadi ‘juru’ dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka dalam subjek Matematik terutamanya dalam masalah penyelesaian masalah ini.
4.2.2 Kaedah STAD
STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Setiap pelajar akan mendapat markah individu, peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan, ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Kaedah ini juga sesuai dalam mengatasi masalah ini kerana ia akan menimbulkan minat kepada para pelajar untuk menyelesaikan masalah.
4.2.3. TAI
TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk dengan menggabungkan antara motivasi dan insentif  kepada kumpulan. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan di jumlahkan , kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Kaedah ini sekaligus akan meningkatkan nilai motivasi dalam diri murid dalam mempelajari subjek ini.

5.      PENUTUP
Secara kesimpulannya, dengan sistem pembelajaran matematik yang menekankan penghafalan dan dengan bebanan latihan yang tidak difahami oleh pelajar membuatkan mereka tercicir dalam pembelajaran. Justeru ianya membuatkan minat mereka untuk terus belajar semakin kabur. Pelajar seringkali membuat berbagai andaian apabila mereka cuba memahami sesuatu pelajaran yang cuba di sampaikan oleh guru mereka dan adakalanya andaian mereka salah. Ia bermaksud pembentukan konsep yang berlaku di dalam fikiran mereka adalah berbeza dengan hasrat yang ingin dicapai oleh pendidik. Menurut Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam matematik. Menurut Wong Khoon Yoong (1987), kebolehan matematik yang lebih tinggi adalah bergantung kepada kebolehan yang lebih rendah, iaitu dalam bentuk hiraki. Ramai pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah atas sebab-sebab tiada penguasaan konsep yang sebenar atau berlakunya kesalahfahaman konsep. Laporan Cockroft (1982), sesuatu pelajaran matematik yang baik lagi efektif harus mengandungi unsur - unsur seperti eksposisi atau penyampaian isi pelajaran oleh guru, perbincangan antara pelajar dan guru serta perbincangan antara pelajar itu sendiri. Di samping itu pelajaran itu juga seharusnya mempunyai kerja praktik yang sesuai, latih tubi bagi kemahiran asas, aktiviti penyelesaian masalah dan aktiviti menyelidiki pelbagai  cara penyelesaian masalah matematik.
Dewey (1859) melalui bukunya “The School and Society” (1899) dan “The Child and The Curriculum” (1902) telah menyatakan bahawa asas pengajaran berbentuk pembentukan  kefahaman yang banyak mempengaruhi pendidikan masa kini baik dari segi teori mahupun dari
segi praktiknya. Oleh yang demikian, pedagogi yang betul ialah dengan menyedari pelbagai pemasalahan yang mungkin timbul dan bagaimana menggunakan daya kreatif untuk menyediakan pelbagai peluang pembelajaran untuk menangani cabaran yang mendatang. Menurut Webb (1989  dalam Tengku Shariffah bt Tuan Yusof  2004), pengaruh guru terhadap pembelajaran adalah besar maknanya, oleh itu pengetahuan guru dalam merancang strategi pengajaran dengan baik amat perlu. Mengikut kajian yang telah dibuat ke atas pelajar rata-rata menunjukkan bahawa mereka tidak mampu fahami soalan, tidak tahu merancang strategi dan sudah tentu tidak tahu melaksana strategi. Pembelajaran adalah suatu proses yang aktif. Pelajar perlu membina skim-skim matematik berasaskan penggunaan kalkulator atau pengalaman sendiri. Selain itu pelajar juga perlu di beri peluang berbincang dan bertukar-tukar fikiran semasa menyelesaikan masalah.

Matematik itu mudah....(^_^)

2 comments:

  1. Penulisan yang sangat membantu dan membuka minda seorang guru matematik seperti saya iaitu dlm usaha saya mendekati pelajar bermasalah dlm. kefahaman dan kemahiran matematik. Mohon share,sebagai rujukan saya dlm. penyeleidikan. Terima kasih.

    ReplyDelete